img top

Odměna advokáta za právní služby 

Základním právním rámcem pro stanovení výše odměny je zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, odkazující ve svém ust. § 22 odst. 3 na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen „advokátní tarif“).

Advokátní tarif rozlišuje mimosmluvní a smluvní odměnu.

Výše mimosmluvní odměny je určena dle sazebníku (tarifu) a použije se v případech, kdy odměna není mezi advokátem a klientem dohodnuta. Výše smluvní odměny bývá zpravidla dohodnuta jedním či kombinací  níže uvedených způsobů:

 • Smluvní hodinová sazba
  Výše sazby se stanoví individuálně, a to zejména s ohledem na odbornou a časovou náročnost, případně i s ohledem na potřebu použití cizího jazyka. Hodinová sazba se zpravidla pohybuje v rozmezí od 2000 do 4000 Kč za hodinu právních služeb. 

 • Smluvní odměna podílová
  Podílová odměna se stanoví jako částka odpovídající procentu z určité částky, která představuje „předmět sporu“ či „předmět právní služby“ (např. výše pohledávky, hodnota předmětu plnění, hodnota nemovitosti apod.). Nárok na podílovou odměnu může být zcela či částečně vázán na úspěšné vyřízení věci či jiný předem dohodnutý výsledek. Výše podílové odměny se zpravidla pohybuje do 10 % z hodnoty plnění, nejvýše přípustná podílová odměna činí 20 % z hodnoty. 

 • Smluvní odměna úkonová
  Úkonová odměna se sjednává ve vztahu k úkonu právní služby, kdy úkony právní služby jsou vymezeny advokátním tarifem a odměna se váže vždy k jednotlivým úkonům právní služby. Mezi nejčastější úkony právní služby patří zejména (i) porada s klientem, (ii) sepsání listiny o právním jednání (např. smlouvy), (iii) účast na soudním jednání, (iv) sepsání podání ve věci samé (např. žaloby), (v) jednání s protistranou nebo (vi) sepsání právního rozboru ve věci.  Základem, ze kterého se při stanovení této odměny vychází, je advokátní tarif.

 • Smluvní odměna paušální
  Při dlouhodobé a pravidelné spolupráci lze sjednat paušální zastoupení, přičemž výše paušální odměny a další podmínky právní pomoci jsou stanoveny individuálně, především v závislosti na objemu právních služeb, jejich odborné a časové náročnosti, případně potřebě použití cizího jazyka. 


K odměně se připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši.

Nad rámec odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby a náhrada za pomeškaný čas, jejichž výše, není-li jiné dohody, se stanoví dle advokátního tarifu.       

Informace pro spotřebitele

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informujeme naše klienty, kteří mají právní postavení spotřebitele (tj. osoby nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem (advokátní kanceláří) a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.