img top

Správní právo

 • všeobecné poradenství v oblasti správního práva
 • sepisování návrhů na zahájení řízení, vyjádření ve věci, stížností, řádných i mimořádných opravných prostředků, žádostí o uplatnění opatření proti nečinnosti a jiných podání v řízeních před správními orgány a soudy ve správním soudnictví
 • zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné správy, a to státní správy i samosprávy, zejména v řízeních u katastrálních úřadů, stavebních úřadů, finančních úřadů a živnostenských úřadů
 • zastupování klientů ve věcech správního trestání, v řízeních ve věcech přestupů fyzických osob, jakož i správních deliktů fyzických a právnických osob, například:
  - v řízeních o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  - v řízeních o přestupcích a správních deliktech na úseku živnostenského podnikání
  - v řízeních o přestupcích a správních deliktech dle zákona o územním plánování a stavebním řádu
 • sepisování žalob ve správním soudnictví, včetně zastupování před správními soudy i v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem